WARSZTATY I SZKOLENIA

Moje doświadczenie w obszarze prowadzenia warsztatów i szkoleń obejmuje pracę z różnymi grupami wiekowymi i zawodowymi. Prowadziłam spotkania zarówno z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, warsztaty z młodzieżą szkół średnich, szkolenia rad pedagogicznych, konsultacje z aktywnymi zawodowo nauczycielami, pedagogami, pracownikami opieki zdrowotnej, pracownikami socjalnymi i pracownikami instytucji, którzy ze względu na charakter pracy mają kontakt z osobami chorującymi, cierpiącymi oraz w żałobie. Miałam ogromną przyjemność pracować również w ramach projektów unijnych z Seniorami.

Poniżej lista wybranych obszarów, które wchodzą w zakres moich kompetencji:

  • Strata i żałoba jako sytuacje trudne w przestrzeni zawodowej. Aspekty teoretyczne i praktyczne.
  • Strata i żałoba jako sytuacje trudne w przestrzeni szkoły. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o śmierci.
  • Pomoc emocjonalna w kryzysie ucznia jako kompetencja zawodowa pedagoga. Techniki wspierające.
  • Warsztat umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
  • Pomoc psychologiczna i interwencje w systemie rodzinnym.
  • Interwencja kryzysowa w szkole.
  • Profilaktyka samobójstw: działania wychowawczo-profilaktyczne; działania psychologiczno-pedagogiczne indywidualne; wzmacnianie odporności psychicznej uczniów, rozwijanie kompetencji społecznych.
  • Profilaktyka samobójstw: współpraca z rodzicami uczniów, psychoedukacja.
  • Warsztat komunikacji interpersonalnej i pracy z grupą
  • Warsztaty autoprezentacji z elementami retoryki